از مدیر ساختمان دسترسی بگیر

مدیر ساختمان شما:

<blank value>

شماره تماس مدیر:

<blank value>

لطفا به مدیر ساختمان اعلام کنید تا با وارد کردن شماره تماس شما (شماره‌ای که با آن در اپلیکیشن هوم ثبت نام کرده‌اید) دسترسی تردد دهد.

دسترسی تردد