آموزش اپلیکیشن هوم

ثبت نام و ورود به حساب کاربری

حساب‌های کاربری فعال

اضافه کردن کاربر جدید

تغییر نام پنجره (کلید)

گزارش تردد

نصب و راه اندازی دستگاه

ثبت درخواست دسترسی

اضافه کردن پنجره یا کلید